Grunnreglar for Ulsteinvik Indremisjon

Nedanfor følgjer ei avskrift av grunnreglar som er innskrevne i protokollen for foreninga i byrjinga av 1892.

Avskrifta er utført av Peder Almedal.

ULSTEIN FORENING FOR DEN INDRE MISSION

Foreningens grunnregler
§ 1
Foreningen, der stiller seg på Guds Ords og den lutherske kirkes bekjendelses grund, søger at afhjælpe aandelig og timelig nød inden menigheten.

§2
Foreningen stiller sig i et understøttende forhold til det kirkelige embede

§3
Foreningens formaal søges opnaaet
a. Ved at bringe Guds Ord til den enkelte i den skikkelse, hvori det for ham kan blive mest velsignelsesrigt.
b. Ved udbredelse av den hellige skrift og andre med denne og den lutherske kirkes bekjendelse overensstemmende skrifter
c. Ved møter tjenlige til opbyggelse i sand gudsfrygt og modarbeidelse af saadanne skikke, der ansees skadelige for Guds riges fremme inden menigheden.
d. Ved syges og fattiges understøttelse og pleie.

§4
Foreningens medlemmer betaler et aarlig bidrag af 20 øre. De som ikke har betalt dette i to paa hinanden følgende aar, ansees som utmeldte av foreningen. I foreningens møder udstilles en bøsse for bidrag til syge og fattige og en anden for bidrag til foreningens øvrige virksomhet. De indkomne bidrag anvendes etter bestyrelsens bestemmelse.

§5
Foreningens bestyrelse bestaar af Ulsteins sogneprest (om han dertil er villig) og fire valgte medlemmer. Halvdelen af de valgte medlemmer udtræder hvert aar. Den kan gjenvælges, men ogsaa undslaa sig for gjenvalg i to aar. Bestyrelsen vælger sig imellom formand, viceformand og kasserer. Den sidste overtager ogsaa de i paragraf 3 nævnte skrifter for handling.
Bestyrelsen har at lede foreningens virksomhed og navnlig at paase, at de, der af dem overdrages nogen særegen gjerning til fremme af foreningens formaal, foruden at være skikkede for virksomheden besidder et kristeligt sind, fører en ulastelig vandel og arbeider i kristelig ydmyghed efter den af bestyrelsen meddelte anvisning. I tilfælde en meningsforskjel inden bestyrelsen om hvorvidt en tilreisende lægmand skal antages af foreningen eller ikke, er sogneprestens stemme afgjørende.

§6
Medlemmer der vækker aabenbar forargelse i liv eller lære, kan efter derom skeet advarsel af bestyrelsen udslettes af medlemsfortegnelsen, indtil vedkommende lægger for dagen, saavidt mænneske kan dømme derom, oprigtig anger over sin forseelse og fremkommer med ønske om igjen at blive optaget som lem af foreningen.

§7
Foreningen slutter sig til Søndmøre fællesforening for indremissionen og til den Bergenske forening for indremissionen blandt fiskere og sømænd ved at sende begge disse foreninger aarlige pengebidrag.

§8
Hvis Ulsteins sogneprest ikke slutter sig til foreningen, har dog bestyrelsen at underrette ham om de møder, der agtes afholdt med emisærer, og om de skrifter, den har til forhandling samt sende ham en afskrift av hvær aarsberetning.

§9
Foreningen afholder aarlig offentlige møder for at vække og belive sansen for den indre mission.

§10
Ved aarsmødet der afholdes i løbet af januar maaned, afgiver bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne aar, fremlægger kassereren aarsregnskab i revideret stand og foretages valg paa to af bestyrelsens medlemmer, to supleanter samt to revisorer.

§11
Forslag til forandringer i disse grundregler maa være indleverede til bestyrelsen inden november maaneds udgang og behandles i et møde i december, førend de kan andtages ved aarsmødet. Til et saadant forslags antagelse kræves 2/3 stemmeflerhed af de tilstedeværende.